Αξιολόγηση - TeloYears 2024

Η βαθμολογία μας:
8
8
Τύπος Συλλογής DNA:
Μπατονέτα για Λήψη Δείγματος από το Εσωτερικό του Μάγουλου
Τύπος Τεστ DNA:
mtDNA, YDNA
 • Υγεία & Ευεξία
 • Καταγωγή
Γράφτηκε από: Joseph Levy στις 11 Μαρτίου 2020
 • Υγεία & Ευεξία
 • Καταγωγή

Does Knowing Your “Biological Age” Even Matter?

TeloYears offers a unique approach to potentially reversing or slowing down the aging process by examining your telomere length, the protective caps at the ends of your chromosomes, often likened to the plastic caps on shoelaces that prevent them from fraying. Through testing telomere length, TeloYears aims to provide insights into your biological age and offers supplements based on their findings.

If you’re unfamiliar with telomeres, you’re not alone. They serve as crucial protectors for your genetic material, akin to how the plastic caps on shoelaces safeguard them from wear and tear. Over time, just as shoelaces can degrade without these protective caps, your genes may also experience deterioration if their genetic end-protectors aren’t maintained.

What sets TeloYears apart is its impressive scientific background, as it was co-founded by four scientists, including Nobel Prize laureate Dr. Elizabeth Blackburn. Dr. Blackburn’s groundbreaking research on telomeres earned her the Nobel Prize, lending significant credibility to TeloYears’ endeavors.

In addition to assessing telomere length, TeloYears, like its competitors AncestryDNA and MyHeritage, also provides insights into your ancestry, which serves as a starting point for exploring your genetic heritage.

See TeloYears Deals

Taking the Test

TeloYears’ test kit contains all the things shown here: TeloYears Review Although it looks like a lot of stuff, it’s not as complicated as it looks to collect your sample and send it in. In fact, it’s just a four-step process:

 1. Prick your finger with the finger-prick stick (lancet)
 2. Dab a drop of blood onto the one-drop blood collection strip
 3. Put the strip in the yellow-top transport tube
 4. Send back your sample in the prepaid envelope straight away

Some of you might be a little put off by the fact that you have to collect a small drop of blood rather than submitting a saliva sample. However, the finger prick is not that bad, and some scientists regard blood as a better bodily fluid than saliva for testing telomere length.

See TeloYears Deals

A Detailed Look at TeloYears’ Health and Wellness Test

TeloYears’ primary product carries the same name as the company. It examines the length of your telomeres – which are the genetic equivalent of the protective caps on the ends of your shoelaces – to determine your biological age vs. your chronological age. This is an assessment for your overall health and wellness, which is related to critical factors, including:

 • Diet and nutrition
 • Fitness and exercise
 • Sleep and stress
 • Age-related disease

TeloYears Test

When you wear your shoes with the same shoelaces for a long time, the caps wear away and the ends of the laces start to fray. It’s the same with your DNA, which can shorten and degenerate over time. Testing your telomeres can tell you your biological age (and hence your predicted lifespan) which could be quite different from your chronological age (i.e., how long you have been alive): TeloYears Review The report will tell you how your average telomere length (ATL) compares with other people of the same age and gender. Your age in “TeloYears” is the average age of a man or woman with a similar ATL to your own. TeloYears Review Of course, knowing your biological age is only any use if you can do something about it and turn back the biological clock. This is where the “Blueprint for Aging Well” comes in by providing you with evidence-based suggestions for a healthy life, including:

 • Detailed explanations of how stress can shorten your telomere length
 • Recommendations for your fitness, diet, sleep, and other factors
 • A self-assessment tool to make you more aware of actionable lifestyle factors

See TeloYears Deals

Similar Tests to Consider

Since this is a pretty niche product, you won’t find many companies selling the same kind Telomere test. However, you could consider these competitors:

 • Helix makes custom recommendations for proactive steps you can take to improve your health, including disease prevention, early detection, and genetic counseling.

Affordable Prices, but Beware the Supplements Sales Pitch

The Advanced Ancestry test is priced competitively. It’s not as affordable as MyHeritage but you’d pay a lot more for FamilyTreeDNA. The flagship TeloYears test is very reasonably priced for something you won’t easily find elsewhere. For example, competitor Life Length charges four times the price for a similar service, but it does include a consultation with a doctor to discuss the results. Some other companies – such as RepeatDX, TeloMe, and SpectraCell Laboratories – provide similar services, but they’re not very accessible to individuals. On the other hand, companies like Helix can provide a wider range of health insights, but come with a higher price tag. You can save some money by buying the Advanced Ancestry and TeloYears tests together rather than separately, and the company occasionally offers coupon codes for additional discounts. If you think this sounds too good to be true, it may be because this company really wants to sell you its Telomere Support supplements, so the DNA testing could be something of a loss-leader. And you have to pay extra for the initial test’s shipping and handling. If you decide to sign up for service, you can only pay using a credit card, and only if you’re an adult (aged 20 to 80) living in the U.S.A. but not in New York State. You can request a refund within 30 days of placing your order.

See TeloYears Deals

Satisfactory Self-Support Resources, and Prompt Email Replies

TeloYears provides satisfactory self-support for its primary offering. The comprehensive FAQ section should answer most of your most basic questions, and the Learning Center contains lots of information about telomeres (which is what this company is all about). There is almost no information about the ancestry offerings. For pre-sales support, you can contact this company via its postal address, or by sending an email, or by filling out the online contact form. Alternatively, you could connect via social media, and I noticed that the Facebook page publishes a telephone number. I was pleased to receive same-day answers to my two emailed questions: TeloYears Review My first question was to ask if my DNA sample would be processed at TeloYears’ own onsite lab. The answer was a qualified “yes”, as shown above. My second question was to ask about additional costs (e.g., to keep my information on file). The answer told me that the only ongoing costs are for customers who sign up for monthly supplements.

See TeloYears Deals

Best for Determining Your Biological Age Rather Than Exploring Your Ancestry

TeloYears isn’t for everyone. If you’re most interested in your ancestry, you might be better off being tested by AncestryDNA, MyHeritage, or 23andMe. These vendors have much larger reference databases and generally offer more ancestry-based features. That said, TeloYears’ sequencing technology means it can (for example) provide impressive resolution for East Asian heritage. TeloYears wins with its flagship telomeres testing that tells your biological age and what to do about it. The only problem is that “what to do about it” might mean signing up for its monthly supplements service. (And not everyone wants to do this!)

See TeloYears Deals

FAQ

How accurate is TeloYears?

Teloyears uses advanced sequencing technology to break down your ethnic heritage by percentage across more than 70 potential ethnic groups. That more than MyHeritage, Family Tree DNA, and Helix.

How does TeloYears compare to better-known competitors?

Sure, 23andMe, AncestryDNA, and MyHeritage might have a lot more name recognition. However, none of those vendors are currently able to insights about your biological age vs. your chronological age. In fact, TeloYears is one of only a few companies that occupy this niche in the DNA testing market.

What is included in the TeloYear supplements?

A regiment of anti-oxidants, anti-inflammatories, and vitamins that have allegedly been clinically shown to be associated with telomere health and telomerase activity. TeloYears says that this is different from taking regular multi-vitamin supplements because the ingredients in what they offer are specifically geared towards supporting telomere health.

How much does the TeloYears test cost? (Any discounts?)

The price for TeloYear’s Advanced Ancestry test is pretty middle-of-the-road for the industry. It’s 89,00 $, so, you probably won’t pay as much as you could for Family Tree DNA’s services, which could be a few hundred dollars; but , it won’t be as affordable as MyHeritage, which charges you as little as 79,00 $.

Who should consider taking a TeloYears test?

You should consider TeloYears if you want individualized insights on how to improve how well your aging, how to maintain whatever lifestyle choices you’re already making that are good for your aging process, and/or if you want to know more about your heritage (specifically if you have Asian or Jewish heritage).

A Detailed Look at TeloYears’ Ancestry Test

The TeloYears ancestry service may not be as well-known as those from DNA testing providers such as AncestryDNA or MyHeritage, but its Advanced Ancestry test could be one to consider if you don’t care about the ability to build a family tree. You’ll still get access to the basic genealogy information that many people are looking for – including a detailed ethnic breakdown. Plus, it comes at an affordable price.

Advanced Ancestry Test
TeloYears’ Advanced Ancestry service utilizes state-of-the-art next-generation sequencing technology to provide precise information about your ethnic heritage. Their extensive reference database covers a wide range of paternal and maternal haplotype groups, representing diverse global ancestries and historical migration patterns. This comprehensive collection allows you to delve deeply into your ancestral origins, understand where they originated, and trace their migration timelines with remarkable detail.TeloYears Review As shown above, you get a detailed breakdown of your ethnicity in the form of an easy-to-read interactive pie chart that includes:

 • Three levels of expandable ethnic regions and sub-regions
 • Multiple global reference populations
 • High confidence and standard display modes
 • Haplogroup trees and timelines

Whereas most competitors focus on European heritage, the TeloYears ancestry report is particularly pertinent to Asian heritage, which could be important to anyone originating from this part of the world.

See TeloYears Deals

Similar Tests to Consider

If you want to explore alternatives to TeloYears’ Advanced Ancestry test, you could consider:

 • FamilyTreeDNA, which offers three different tests for exploring your ancestry and family lines
 • AncestryDNA, whose huge reference database can estimate your origins to more than 1,000 ethnic regions around the world

Affordable Prices, but Beware the Supplements Sales Pitch

The Advanced Ancestry test offers competitive pricing, positioned between the affordability of MyHeritage and the higher costs of FamilyTreeDNA. The flagship TeloYears test is notably reasonably priced, providing a unique service not readily available elsewhere. For instance, competitor Life Length charges significantly more for a similar service, albeit with a consultation included. While other companies like RepeatDX, TeloMe, and SpectraCell Laboratories offer similar services, they may not be as accessible to individuals. Conversely, companies like Helix offer a broader range of health insights but come with a higher price tag.

Purchasing the Advanced Ancestry and TeloYears tests together can save you money compared to buying them separately, and the company occasionally offers coupon codes for additional discounts. However, it’s worth noting that the company may be focused on selling its Telomere Support supplements, potentially offering DNA testing at a loss. Additionally, there are extra costs for shipping and handling for the initial test.

Payment options are limited to credit cards, and the service is available only to adults aged 20 to 80 residing in the USA (excluding New York State). Refunds can be requested within 30 days of placing an order.

See TeloYears Deals

Satisfactory Self-Support Resources, and Prompt Email Replies

TeloYears offers strong support for its primary service, boasting a detailed FAQ section and an informative Learning Center rich with insights about telomeres. However, their resources regarding ancestry-related features are somewhat limited. If you require assistance before making a purchase, you can contact them via mail, email, or their online contact form. They maintain an active presence on social media platforms and even provide a phone number on their Facebook page. In my personal experience, they responded promptly to my email inquiries with helpful answers.TeloYears Review My first question was to ask if my DNA sample would be processed at TeloYears’ own onsite lab. The answer was a qualified “yes”, as shown above. My second question was to ask about additional costs (e.g., to keep my information on file). The answer told me that the only ongoing costs are for customers who sign up for monthly supplements.

See TeloYears Deals

Best for Determining Your Biological Age Rather Than Exploring Your Ancestry

TeloYears isn’t for everyone. If you’re most interested in your ancestry, you might be better off being tested by AncestryDNA, MyHeritage, or 23andMe. These vendors have much larger reference databases and generally offer more ancestry-based features. That said, TeloYears’ sequencing technology means it can (for example) provide impressive resolution for East Asian heritage. TeloYears wins with its flagship telomeres testing that tells your biological age and what to do about it. The only problem is that “what to do about it” might mean signing up for its monthly supplements service. (And not everyone wants to do this!)

See TeloYears Deals

FAQ

How accurate is TeloYears?

Teloyears uses advanced sequencing technology to break down your ethnic heritage by percentage across more than 70 potential ethnic groups. That more than MyHeritage, Family Tree DNA, and Helix.

How does TeloYears compare to better-known competitors?

Sure, 23andMe, AncestryDNA, and MyHeritage might have a lot more name recognition. However, none of those vendors are currently able to insights about your biological age vs. your chronological age. In fact, TeloYears is one of only a few companies that occupy this niche in the DNA testing market.

What is included in the TeloYear supplements?

A regiment of anti-oxidants, anti-inflammatories, and vitamins that have allegedly been clinically shown to be associated with telomere health and telomerase activity. TeloYears says that this is different from taking regular multi-vitamin supplements because the ingredients in what they offer are specifically geared towards supporting telomere health.

How much does the TeloYears test cost? (Any discounts?)

The price for TeloYear’s Advanced Ancestry test is pretty middle-of-the-road for the industry. It’s 89,00 $, so, you probably won’t pay as much as you could for Family Tree DNA’s services, which could be a few hundred dollars; but , it won’t be as affordable as MyHeritage, which charges you as little as 79,00 $.

Who should consider taking a TeloYears test?

You should consider TeloYears if you want individualized insights on how to improve how well your aging, how to maintain whatever lifestyle choices you’re already making that are good for your aging process, and/or if you want to know more about your heritage (specifically if you have Asian or Jewish heritage).

Εμείς βαθμολογούμε και κατατάσσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σάς παρουσιάζουμε με βάση αυστηρές δοκιμές και έρευνες, αλλά επίσης λαμβάνουμε υπόψη μας τα δικά σας σχόλια, καθώς και τις εμπορικές συμφωνίες μας με τους παρόχους. Αυτή η σελίδα περιέχει συνδέσμους συνεργατών. Learn more.
Joseph Levy
Joseph Levy
Συγγραφέας
Ο Joseph Levy είναι μέτοικος από τη Νέα Υόρκη ο οποίος τώρα ζει στην Κύπρο. Αφού πήρε πτυχίο Νομικής και εργάστηκε επί οκτώ χρόνια στο Αστικό Αμερικανικό Δίκαιο, μετοίκισε στη Μεσόγειο και έστρεψε την προσοχή του από την δικηγορία στην πρώτη του αγάπη που ήταν η συγγραφή περιεχομένου. Ο Joseph έχει ως προτεραιότητα όχι μόνο την ειλικρινή ακρίβεια, αλλά και την παροχή μιας πληροφοριακής και ενδιαφέρουσας προοπτικής σε οτιδήποτε φέρει το όνομά του.

Οι άνθρωποι επίσης διαβάζουν

TeloYears: Αξιολογήσεις Χρηστών

Users reviews are not verified

Δεν βρέθηκαν αξιολογήσεις χρηστών. Γίνετε ο πρώτος που θα γράψει μια αξιολόγηση για τη TeloYears!

Γράψτε Αξιολόγηση

Γράψτε μια Αξιολόγηση για τη TeloYears

Please enter your email address to submit your review